Rodowodowa Baza Charta Polskiego

AFLOPA SompolinoEFEKT Vae VictisBAKALIA Ferrero 2003
AFRODYTA SompolinoEFEKT Vae VictisBAKALIA Ferrero 2003
AMARANTA SompolinoEFEKT Vae VictisBAKALIA Ferrero 2003
AMELIA SompolinoEFEKT Vae VictisBAKALIA Ferrero 2003
AMOR SompolinoEFEKT Vae VictisBAKALIA Ferrero 2003
APOLLO SompolinoEFEKT Vae VictisBAKALIA Ferrero 2003
ARAMIS SompolinoEFEKT Vae VictisBAKALIA Ferrero 2003
ARES SompolinoEFEKT Vae VictisBAKALIA Ferrero 2003
ARICA Sompolino   EFEKT Vae VictisBAKALIA Ferrero 2003
ARTEMIDA SompolinoEFEKT Vae VictisBAKALIA Ferrero 2003
ATENA SompolinoEFEKT Vae VictisBAKALIA Ferrero 2003